ProCredit Bank
ENGLISH
German Banking Experience ProCredit Holding
 
 ანაბრები
 სესხები
 ბარათები
 დისტანციური მომსახურება
 ანგარიშები
 ფულადი გადარიცხვები
 კომუნალური და სხვა გადასახადები
 ტარიფები
გარემოს დაცვა და პროკრედიტ ბანკი
ენერგოეფექტურობის შესახებ
ეკო სესხი
პროკრედიტ ბანკის გარემოსდაცვითი აქტივობები
ბანკის გაცვლითი კურსები
  ყიდვა გაყიდვა
USD2.37002.4100
EUR2.76102.8420
RUB0.03590.0460
კომერციული კურსების ისტორია
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები
USD2.3885 
EUR2.7936 
RUR0.0402 
სესხების კალკულატორი
საბავშვო ანაბრის კალკულატორი
შემნახველი ანაბრის კალკულატორი
ფილიალები
ბანკომატები
ფიზიკური პირი
ბიზნეს კლიენტი
საბანკო მომსახურების პირობები
მიმდინარე
არქივი
დამატებითი სახელშეკრულებო პირობები
მიმდინარე
არქივი
მთავარი

საკრედიტო ბარათი

2017 წლის 1 ივნისამდე გაცემული საკრედიტო ბარათის მომსახურების პირობები.

პროკრედიტ ბანკის საკრედიტო ბარათი წარმოადგენს ვიზას ტიპის საერთაშორისო ბარათს, რომელზეც ბანკის მიერ დაშვებულია განსაზღვრული საკრედიტო ლიმიტი და ბარათიდან თანხის ათვისება/დაფარვა შესაძლებელია მრავალჯერადად.

საკრედიტო ბარათი იძლევა ანგარიშსწორების საშუალებას არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ მთელს მსოფლიოში.

პროკრედიტ ბანკის საკრედიტო ბარათის უპირატესობები:

  • საკრედიტო ბარათზე არსებული თანხის გამოყენება შესაძლებელია უპროცენტოდ მაქსიმუმ 36 კალენდარული დღის განმავლობაში
  • ონლაინ გადახდებისა და პოს-ტერმინალით სარგებლობისას არ იხდით საკომისიოს
  • ხარჯების და გადახდების კონტროლის მიზნით მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს
  • თანხა ხელმისაწვდომია 24/7 მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში

საკრედიტო ბარათი განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის, მათ, ვისაც ბოლო 3 თვის განმავლობაში პროკრედიტ ბანკში ერიცხებათ ხელფასი ან სხვა შემოსავალი მინიმუმ 1000 ლარის ოდენობით.

საკრედიტო ბარათით სარგებლობამდე სასურველია დეტალურად გაეცნოთ, თუ რა შემთხვევაშია უმჯობესი მისი გამოყენება, რათა თავიდან აიცილოთ გაუთვალისწინებელი ხარჯები და დამატებითი საკომისიოები.

რა უნდა გაითვალისწინოთ საკრედიტო ბარათის გამოყენებამდე:

  • ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერამდე დეტალურად გაეცანით საკრედიტო ბარათის პირობებს. საკომისიოებისა და საპროცენტო განაკვეთის ცოდნა აუცილებელია მომავალში სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად

  • მაქსიმალურად ეცადეთ ყოველთვიურად სრულად დაფაროთ საკრედიტო დავალიანება. ასეთ შემთხვევაში თქვენ გამოიყენებთ საშეღავათო პერიოდს და თავს აარიდებთ დამატებით ხარჯებს

  • გახსოვდეთ, რომ ბანკომატიდან/პოს-ტერმინალიდან ყოველი განაღდებისას თქვენ იხდით საკომისიოს

  • სასურველია იქონიოთ მხოლოდ ერთი ბანკის ერთი საკრედიტო ბარათი, ვინაიდან ერთი საკრედიტო ბარათიდან მეორეზე თანხის გადატანით თქვენ ორმაგად იხდით საკომისიოებსა და პროცენტებს

  • რეკომენდირებულია საკრედიტო ბარათით არ გააკეთოთ გრძელვადიანი ინვესტიციები (მაგ. ავტომანქანის, დანადგარების და ა.შ. შეძენა). გამოიყენეთ თანხა იმ გათვლით, რომ უმოკლეს პერიოდში მოახერხებთ მის სრულად დაფარვას
! 2017 წლის 1 ივნისიდან არ გაიცემა ახალი საკრედიტო ბარათი.
ბიზნეს საკრედიტო ბარათის პირობები
საკრედიტო ბარათის მინიმალური თანხა 500 ლარი
საკრედიტო ბარათის მაქსიმალური თანხა 10,000 ლარი
საკრედიტო ბარათის ვალუტა ლარი
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 36 დღე
წინასწარი სრული დაფარვა 0%
საკრედიტო ბარათით მომსახურების ტარიფები
ბარათის მოქმედების ვადა 3 წელი
ბარათის დამზადების საფასური1 60 ლარი
თანხის განაღდება საქართველოს პროკრედიტ ბანკში ბანკომატი 3,5 %
მინ. 3,5 ერთეული
პოს ტერმინალი
თანხის განაღდება საქართველოს სხვა ბანკის ბანკომატში/პოს ტერმინალში 4 %
მინ. 4 ერთეული
თანხის განაღდება საზღვარგარეთ ბანკომატში/პოს ტერმინალში 4,5 %
მინ. 4,5 ერთეული
საკომისიო ბარათით ანგარიშსწორებისას უფასო
ბანკომატით შესრულებული ტრანზაქციების დღიური ლიმიტი2 15 ტრანზაქცია დღეში
პოს ტერმინალით ან ინტერნეტით შესრულებული ტრანზაქციების დღიური ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი ბანკომატში (უნივერსალური და უნივერსალური პლიუსი) 2,500 ლარის ექვ.
ბარათით გადახდის ოპერაციის დღიური ლიმიტი 15,000 ლარის ექვ.
ბარათით განაღდების ლიმიტის ცვლილება. ლიმიტის ცვლილების მაქსიმალური ვადა 1 თვე ბანკომატი/უნივერსალური ბანკომატი ერთი დღით უფასო
2 500 < X ≤ 5 000  უფასო 
5 000 < X ≤ 10 000  უფასო
ბანკომატი უნივერსალური პლიუსი ერთი დღით უფასო
2 500 < X ≤ 5 000  უფასო 
5 000 < X ≤ 10 000  10 ლარი
ბარათით გადახდების ლიმიტის ცვლილება 10 ლარი (ნებისმიერ თანხაზე)
ბარათის დაბლოკვა მოპარვის ან დაკარგვის შემთხვევაში უფასო
საერთაშორისო სტოპ-სიაში ბარათის ჩასმა, მოპარვის ან დაკარგვის შემთხვევაში3 50 აშშ დოლარი

1. საკრედიტო ბარათის საფასური ჩამოიჭრება საბარათე ანგარიშიდან ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე

2. ტრანზაქციებში შედის: თანხის განაღდება, ბალანსის შემოწმება, ამონაწერის ბეჭდვა.

3. საერთაშორისო სტოპ-სიაში ბარათის ჩასმა უზრუნველყოფს ბარათის სრულ ბლოკირებას. საერთაშორისო სტოპ-სიაში ბარათის ჩასმა ხდება კონკრეტული რეგიონის მიხედვით (მაგალითად ევროპა, ამერიკა/კანადა, აფრიკა) მხოლოდ ერთჯერადად 2 კვირის ვადით.

© 2017 ProCredit Bank, Georgia