Eng

ბანკომატი

ბანკომატი თანხის განაღდების, ნაშთის შემოწმებისა და ბოლოს განხორციელებული ტრანზაქციების ნახვის შესაძლებლობას იძლევა.

ზოგადი პირობები:

  • აპარატით სარგებლობისთვის საჭიროა FelxCard მასტერქარდ სადებეტო/ვიზა კლასიკის ტიპის სადებეტო ბარათები
  • დღიური განაღდების ლიმიტები:

    > FlexCard მასტერქარდ სადებეტო/ვიზა კლასიკი - 5000 ლარი
    > ვიზა ბიზნესი - 10 000 ლარი